آپارتمان-مسکونی-اکاتی

محدودیت های طراحی:

  • کلیت نما از جمله تراس ها، شیب و … اجرا گردیده بود و نما باتوجه به آنها طراحی شد.
  • فضاهای داخلی نظیر آشپزخانه، پذیرایی و … جانمایی و اجرا گردیده بود و طراحی داخلی با توجه به آن صورت گرفت.