عمارت-ایرانی

عمارت ایرانی

برداشت اطلاعات وضعیت موجود

طراحی سه بعدی

  • طراحی یک بنای فاخر ایرانی به سبک معماری صفوی

  • استفاده از نقاشی و عناصر ایرانی

  • الهام گرفته از بناهایی مانند هتل عباسی، عالی قاپو و …