مسابقه-طراحی-معماری-شیراز

مسابقه طراحی معماری شیراز

طرح ارائه شده توسط خانم مهندس معمار

طرح ارائه شده توسط مهندس حمدی

طرح ارائه شده توسط خانم مهندس بخش پور