کارخانه-خوشه-زعفران

کارخانه خوشه زعفران

مشخصات و محدودیت های طراحی:

  • الزامی بودن وجود پنجره نیم دایره در طبقه دوم و پنجره پلکانی در طبقه همکف
  • توجه به جزئیات اجرای سنگ های داخلی

برداشت اطلاعات وضعیت موجود

طراحی سه بعدی

روند اجرا

پس از اجرا